น้ำดื่มคุณภาพมีรับรองมาตรฐาน

น้ำดื่มผ่านกรรมวิธีการกรองตะกอนและฆ่าเชื้อด้วยระบบควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม 16 ขั้นตอน ผลิตจากโรงงานผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) รับรองการผลิตอาหารฮาลาลม ระบบประกันคุณภาพ GHP และ HACCP